ما می توانیم شمش برنج با نسبتهای 30/70 و 40/60 به شما ارائه دهیم.