ما می توانيم هر دو،  شمش سخت (+/- 98٪ Pb) و شمش  نرم (> 95٪ Pb) سرب تصفيه شده را به شما ارایه دهیم.