ما می توانیم  شمش سرب با کیفیت 99.98٪ Pb، که با استفاده از تکنیک های پیشرفته سازگار با محیط زیست تولید شده، را ارایه دهیم.